rtk-grunt-znacka.jpg

jsme:

nestátní zařízení sociální péče, provozované občanským sdružením Grunt jakožto neziskovou organizací. Naše komunita slouží k dlouhodobému léčebně-resocializačnímu pobytu již od podzimu 1999, kdy byla upravena za podpory Magistrátu města Zlína a Meziresortní protidrogové komise.

rtk-grunt-uvodni.jpg

Grunt, občanské sdružení
Březnice 88, 760 01 Zlín
TEL.: 774 857 581
E-MAIL: info@rtkgrunt.cz

rtk-grunt_6632.jpg rtk-grunt_6675.jpg rtk-grunt_6684.jpg rtk-grunt_6715.jpg rtk-grunt_6723.jpg

Dům komunity se nachází na pasekách 6 km od Zlína, v obci Březnice. Je to zemědělská usedlost sestávající se ze dvou obytných budov, třemi ložnicemi, společenskou místností, stájemi a chlévy, stodolou a hospodářskými budovami. Grunt je obklopen pastvinami a lesy.

Projekt slouží mladým mužům závislým na nealkoholových drogách a sociálně méně adaptabilním jedincům ve věku od 18 let, kteří se rozhodli ukončit svou závislost. Za podmínky dobrovolnosti rozhodnutí a absolvování detoxikace ve zdravotnickém zařízení.

filozofie a režim Gruntu:

Základem působení je cca roční pobyt v komunitě za spolupůsobení pracovní terapie, skupinové a individuální psychoterapie s důrazem na diferencovaný přístup.

Činnost zařízení je založena na principu provozu zemědělské farmy s chovem hospodářských zvířat (kozy, pes, kočky, králíci a drůbež), o něž se klienti v rámci svých denních povinností starají. Chov zvířat a zpracování jejich produktů zajišťuje částečnou potravinovou soběstačnost. V pracovní terapii (ergoterapii) se alternativně uplatňuje možnost prací zajišťujících chod farmy, drobné řemeslné výroby (v rámci rekonstrukce objektu se již podařila oprava podlah v kuchyni a v ložnicích, vnitřní omítky, podhledy v ložnicích, kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, asanace studní, oprava a nátěr střechy, prořezání sadů, vybudování příjezdové cesty a další terénní úpravy).

Naši klienti též přispívají na provoz komunity svými výdělky z brigád, (např. čistění sloupů vysokého napětí (absolvovali kurz výškových prací), výkopové, lesní a jiné pomocné dělnické práce v okolí). Strukturovaný program poskytuje klientům příležitost získat či obnovit pracovní návyky, osvojit si sociální a komunikační dovednosti, zlepšit fyzickou a psychickou kondici, převzít odpovědnost za sebe a své jednání, získat reálné sebehodnocení a sebedůvěru a hledat nové možnosti trávení volného času. Skupinová sezení v atmosféře důvěry, úcty a vzájemného respektu dávají prostor pro sebepoznání. Konečným a hlavním cílem práce s klienty je jejich trvalá abstinence a postupný návrat do normálního života.

Pobyt je rozdělen do čtyř fází. První (motivační) trvá 2 - 3 měsíce. Druhá fáze trvá 3 - 4 měsíce a v tomto období se klient stále více zaměřuje na nosnou motivaci k abstinenci. Třetí fáze (zodpovědnostní) trvá 3 - 5 měsíců během nichž klient prohlubuje zodpovědnost za sebe, své jednání, zdraví, zodpovědnost ke komunitě a svěřeným úkolům. Začíná hledat svůj životní úkol. Ve čtvrté fázi o délce 3 - 5 měsíců klient upevňuje získané zkušenosti nových životních hodnot, odpoutává se od komunity a postupně se zařazuje do reálného života.

Klienti komunity končí léčbu absolvováním celého strukturovaného programu a po dohodě s terapeutickým týmem. Ještě před odchodem je zajištěna následná péče v některém z doléčovacích programů včetně splnění základní podmínky: stálého pracovního poměru a adekvátního bydlení.

terapeutický tým a spolupráce:

Multidisciplinární tým je složen ze čtyř členů stálého personálu a několika externích spolupracovníků (a též dobrovolníků), se specializací na problematiku drogové závislosti z oboru psychoterapie, pet terapie, arteterapie, dramaterapie a ergoterapie.

Komunita spolupracuje s organizacemi zabývajícími se léčebnou a resocializační péčí o problémové uživatele drog. Regionálně je to K-centrum Zlín, PL Kroměříž, krajský protidrogový koordinátor a dále jsou to K-centra po celé republice, terapeutické komunity Sejřek a Podcestný mlýn. Supervize a výcvik týmu probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Podané ruce z Brna (má dlouholetou zkušenost) a PhDr. Jiřím Brožou.

 
naše motivace:

Jak vyplývá ze statistik, komunitní léčba je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se zbavit závislosti na drogách. Převážná většina toxikomanů nebere drogy pro zábavu či aby unikli nudě a stereotypu všedních dnů. Mnohé z nich dohnala k drogám tíživá rodinná, pracovní či jiná krizová životní situace, kterou nebyli schopni řešit jiným způsobem. Pokud kdokoliv projeví opravdový zájem začít nový život bez drog, měli bychom mu dát naši důvěru a novou šanci. Ze stejných důvodů existuje i naše komunita, která má v současné době kapacitu 10 klientů, pro něž je třeba vytvořit potřebné zázemí. Velkou motivací v našem úsilí jsou klienti, kteří dokončili resocializační program a úspěšně pokračují v nové životní cestě.

2008-2024 © Grunt, občanské sdružení (IČ: 68731698), resocializační a terapeutická komunita Březnice u Zlína